Algemene Ledenvergadering online

maandag 25-01-2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Aan de leden,

 

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide.

Deze zal digitaal worden gehouden op maandag 25 januari 2021 via Online ALV. De link met de uitnodiging volgt via een separate email.

Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering  bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist en gepaddeld wordt).

De conceptnotulen van de ALV 27 januari 2020 en de Buitengewone ALV van 19 oktober 2020 zijn op de Online ALV-omgeving in te zien. Het jaarverslag 2020 met daarin de ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische, Jeugd en Facilitaire Zaken en de exploitatie 2020, asmede de begroting 2021 worden tevens gepubliceerd op de Online AL-omgeving.

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

25 januari 2021

Plaats: Online via Online ALV

Aanvang: 20.00 uur

 

        1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter

 1. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 27 januari 2020
 2. Conceptverslag Buitengewone Ledenvergadering 19 oktober 2020
 3. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
 4. Praatje van de voorzitter
 5. Samenstelling Bestuur

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:

Edgar Muller – bestuurslid Jeugdzaken

Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

 1. Presentatie door Vrienden van TC de Weide

                        PAUZE

 1. Financieel Jaarverslag 2020: toelichting penningmeester
 2. Verslag Kascommissie (Richard Veldman en Rob van Geffen)
 3. Benoeming kascommissie ALV 2021
 4. Begroting 2021
 5. Rondvraag

                   

                  Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.

Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.

     

Marijke Baggelaar

Secretaris

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren