Algemene Ledenvergadering

maandag 28-01-2019

 

Algemene Ledenvergadering 2019

ALV 2019

  
 Aan de leden,

Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide.
Deze zal worden gehouden op maandag 28 januari 2019 in het clubhuis. Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist wordt).

De concept-notulen van de ALV 29 januari 2018 zijn op de website in te zien. De ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische en Facilitaire Zaken evenals de financiële stukken (exploitatie 2018 en begroting 2019) worden gepubliceerd op de homepage van de website.

Daarnaast willen we u graag vragen voor hulp bij de barbezetting bij tennisevents op de club. We zullen bij de ALV een inschrijfformulier neerleggen, waarbij u uw hulp kunt aangeven.


 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2019

 

28 januari 2019

Plaats: Clubhuis TC de Weide

Aanvang: 20.00 uur

       1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter
       2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 29 januari 2018
       3. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
       4. Toelichting voorzitter op Beleidsplan 2017-2022
       5. Samenstelling Bestuur

Statutair aftredend en herkiesbaar:
Vincent Martijn - voorzitter
Jack Schaart – vice voorzitter en bestuurslid technische zaken
Mark Kleine – bestuurslid facilitaire zaken

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:
Jan Heetebrij - penningmeester

Openstaande vacature:
Penningmeester

Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

      6. Presentatie door Vrienden van TC de Weide

                   PAUZE 

       7. Financieel Jaarverslag 2018: toelichting penningmeester
       8. Verslag Kascommissie (Niek Pothof en Manon Regnerie)
       9. Benoeming kascommissie ALV 2020
     10. Begroting 2019 
     11. Rondvraag

               
              Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)

NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn. 
Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.
    
    
Marijke Baggelaar
Secretaris

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren