Algemene Ledenvergadering

maandag 27-01-2020

Algemene Ledenvergadering 2020
 
Aan de leden,
 
Hierbij treft u de agenda van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub de Weide.
Deze zal worden gehouden op maandag 27 januari 2020 in het clubhuis.
Het Bestuur nodigt u van harte uit en stelt het zeer op prijs dat zoveel mogelijk leden deze vergadering  bijwonen (het is een ongeschreven regel dat er deze avond niet getennist en gepaddeld wordt).
 
De conceptnotulen van de ALV 28 januari 2019 zijn op de website in te zien. Het jaarverslag 2019 met daarin de ledenoverzichten van de ledenadministrateur, jaarverslagen Technische, Jeugd en Facilitaire Zaken en de exploitatie 2019, almede de begroting 2020 worden tevens gepubliceerd op de website.
 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020
27 januari 2020

 
Plaats: Clubhuis TC de Weide
Aanvang: 20.00 uur
 

1. Opening door Vincent Martijn, voorzitter
2. Concept-notulen Algemene Ledenvergadering 28 januari 2019
3. Ingekomen stukken / mededelingen / inventariseren inbreng voor de rondvraag
4. Praatje van de voorzitter

Toelichting op Beleidsplan 2017-2022 – vervanging tennisbanen en verlichting

5. Samenstelling Bestuur

Statutair aftredend en herkiesbaar:
Marijke Baggelaar - secretaris
Edgar Muller – bestuurslid Jeugdzaken (voor een termijn van één jaar)
André Nieuwhof –bestuurslid PR & Communicatie
 
Andere kandidaten kunnen door de leden worden gesteld, schriftelijke opgave dient uiterlijk 5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn

6. Presentatie door Vrienden van TC de Weide

                   PAUZE

 7. Financieel Jaarverslag 2019: toelichting penningmeester
 8. Verslag Kascommissie (Manon Regnerie en Richard Veldman)
 9. Benoeming kascommissie ALV 2021
10. Begroting 2020
11. Rondvraag

               
              Sluiting (beoogd rond 22.00 uur)
 
NB (Beleids) voorstellen door de leden dienen uiterlijk  5 dagen voor de aanvang van de vergadering in het bezit van de secretaris te zijn.
Vragen over de overige jaarverslagen kunnen tijdens de rondvraag gesteld worden.
    
Marijke Baggelaar
Secretaris
 

Laatste nieuws

Meer nieuws

Volg ons

Sponsoren

Meer sponsoren